โลโก้เว็บไซต์ การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถั่วเหลืองหมักเทมเป้ ให้กับนศ. มหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย
            โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยผศ.ดร.นิอร โฉมศรี และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา