โลโก้เว็บไซต์ การทำไอศกรีมฟักทอง  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การทำไอศกรีมฟักทอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กันยายน 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา เตรียมความพร้อมด้านทักษะของนักศึกษา
             โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยผศ.ดร.นิอร โฉมศรี และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา