โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างถูกต้องฯ  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร.2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างถูกต้องฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร.2

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 8 กรกฎาคม 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรโครงการถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างถูกต้องฯ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างถูกต้องตามเก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา