โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์วิทยาลัยฯ เตรียมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์วิทยาลัยฯ เตรียมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ เตรียมเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
    ผศ.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ, ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณาจารย์สังก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา