โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ และนักวิจัยจากมทร.ล้านนา ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยเด่นๆ ด้านพลาสมาแรงดันสูงและไมโครนาโนบับเบิ้ล ณ ประเทศญีุ่ป่น | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ และนักวิจัยจากมทร.ล้านนา ขึ้นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยเด่นๆ ด้านพลาสมาแรงดันสูงและไมโครนาโนบับเบิ้ล ณ ประเทศญีุ่ป่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา