โลโก้เว็บไซต์ บทบาทของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สายสนับสนุน   | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

บทบาทของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 มีนาคม 2561 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา จัดสัมมนาทบทวนบทบาท พนง.สถาบันอุดมศึกษา 6 พื้นที่ เพื่อตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนา “บทบาทของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ” ในระห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา