โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤศจิกายน 2560 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรอาจารย์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน  2560 ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์ ห้วหน้าโครงการย่อย "ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการ ภายใต้โครงการพั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา