โลโก้เว็บไซต์ TFI SCALE 2017 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

TFI SCALE 2017

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรนักศึกษาโครงการ  TFI SCALE 2017 จัดแสดงผลงานจากกระบวนการ Design Thinking กับ Social Innovation Projects
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นักศึกษาในโครงการค่ายกิจกรรม  TFI SCALE 2017 ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษามทร.ล้านนา และนักศึกษา Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ ณ ลานหน้าลิฟท์แก้ว ช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา