โลโก้เว็บไซต์ การทำไอศกรีมนมสด  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การทำไอศกรีมนมสด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมนมสด แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ
               โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย โดยรศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ อาจารย์ประจำสาขาสัต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา