โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.น่าน   จัดเวทีเสวนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.น่าน จัดเวทีเสวนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา