โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าบางพระ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าบางพระ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กรกฎาคม 2560 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่าบางพระ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร  จันทร์ไชย รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา