โลโก้เว็บไซต์ แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 3 ราย(23-2-66) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 3 ราย(23-2-66)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา