โลโก้เว็บไซต์ จัดทำเล่มร่างแผนกำหนดทิศทางพัฒนาบุคลากร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

จัดทำเล่มร่างแผนกำหนดทิศทางพัฒนาบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา ระดมความคิดจากทุกภาคส่วนจัดทำแผนกำหนดทิศทางพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา “จัดโครงการจัดทำเล่มแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา