โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเกียรติคุณ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศเกียรติคุณ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2565
    ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกบุคคล ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าจากพื้นที่ต่างๆ ที่ไ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา