โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


จัดตั้งตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จัดตั้งโดยกฎกระทรวง ตั้งเป็น  “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร”  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 118 ก หน้า 18-20 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549

 

วิสัยทัศน์

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร”

 

ปรัชญาของคณะ

“ปฏิบัติเชี่ยวชาญ วิชาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำความรู้สู่ชุมชน”

 

เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

"พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และการเกษตรที่ยั่งยืน"

 

อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

"บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน"

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษา ด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีมาตรฐานโดยให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ

2. วิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสู่สากล

3. จัดการวงจรความรู้ (Knowledge cycle) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแก่ชุมชนและผู้ประกอบการ

4. สร้างคุณค่า “วิถีเกษตรและอาหารไทย” เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

5. สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา