โลโก้เว็บไซต์ Asst.Prof.Dr.Tanongsak Yatale | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

Asst.Prof.Dr.Tanongsak Yatale


                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล
ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก / กำกับดูแลด้านแผนงานและกิจการพิเศษ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์ : naidoi@yahoo.com
โทรศัพท์ (มือถือ) : - 
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 5392 1444 4 ต่อ 1506

 

การศึกษา :       
  enlightened ริญญาเอก : วท.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  enlightened ปริญญาโท : วท.ม.สถิติประยุกต์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  enlightened ปริญญาตรี : วท.บ.สถิติ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชี่ยวชาญ : -

วิชาที่สอน :       
  enlightened แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร (Calculus 1 for engineers)
  enlightened แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร (Calculus 2 for Engineers)
  enlightened แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (Calculus 3 for Engineers)

 

ผลงานวิจัย :
  -  

 

 

 

ผลงานวิชาการ :
2015          ทนงศักดิ์ ยาทะเล. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2554 : จังหวัดตาก / พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558. ........
        

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา