โลโก้เว็บไซต์ Assoc.Prof.Dr.Suntorn Wittayakun | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

Assoc.Prof.Dr.Suntorn Wittayakun


                   รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ  
ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์ : w_suntorn@hotmail.com
โทรศัพท์ (มือถือ) : 0 9874 9908 8  / 0 9791 8035 7
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 5392 1444 4 ต่อ 1506

 

การศึกษา :       
  enlightened ริญญาเอก : Ph.D. Nutrition - Mississippi State University 
  enlightened ปริญญาโท : วท.ม.เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล) - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  enlightened ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ความเชี่ยวชาญAnimal nutrition/Ruminant nutrition

 

วิชาที่สอน :       
  enlightened โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
  enlightened การผสมเทียมสัตว์
  enlightened การจับบังคับสัตว์
  enlightened สัมมนาสัตวศาสตร์
  enlightened การผลิตสัตว์และความปลอดภัยด้านอาหาร

 

ผลงานวิจัย :
2016                    Wittayakun, S., W. Chainetr, W. Innaree, P.Pranamornkith. 2016. Influence of Amylopectin and Nitrogen Supplementation on Digestibility and Ruminal Fermentation of Dairy Heifers Based on Diets with High Ratio of Pineapple Waste Silage to Pangola Grass Hay. Agriculture and Agricultural Science Procedia 10 : 353-357.
2015            Wittayakun, S., S. Innaree, W. Innaree and W. Chainetr. 2015. Supplement of sodium bicarbonate, calcium carbonate and rice straw in lactating dairy cows fed pineapple peel as main roughage. Slovak Journal of Animal Science 48 (2): 71-78.
2015                   Wittayakun, S., S. Innaree, W. Chainetr and W. Innaree. 2015. Influence of dietary fiber and sodium bicarbonate on digestibility, rumen fermentation, blood metabolites and performance of dairy cows fed pineapple peel-concentrate mixed diets. Thammasat International Journal of Science and Technology 20 (3) : 8-18.

 

ผลงานวิชาการ :
2016                              

Wittayakun, S. 2016. Manipulation of Ruminal Fermentation and Methane Mitigation by Feeding Management: Strategic Success Keys for Smallholder Dairy Farm with Environmentally Friendly (Keynote speaker). In Proceeding the Third Animal Production International Seminar (3rd APIS) and The Third ASEAN Regional Conference on Animal Production (3rd ARCAP). October 19-21, 2016. Royal Orchid Garden Hotel and Condominiums, Batu city, East Java Province, Indonesia. pp. 88-93.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา