โลโก้เว็บไซต์ Ass.Prof.Dr.Pramoth Timkhum | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

Ass.Prof.Dr.Pramoth Timkhum


                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ทิมขำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์ : pramoth2550@hotmail.com
โทรศัพท์ (มือถือ) : - 
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 5392 1444 4 ต่อ 1506

 

การศึกษา :       
  enlightened ริญญาเอก : ปร.ด.วิทยาศาสตร์การเกษตร - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  enlightened ปริญญาโท : วท.ม.วิทยาศาสตร์การเกษตร - มหาวิทยาลัยนเรศวร
  enlightened ปริญญาตรี : วท.บ.ปฐพีวิทยา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : -

วิชาที่สอน :       
  enlightened ปฐพีวิทยาเบื้องต้น (Principles of Soil Science)
  enlightened ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3 (Practical Skills in Plant Science 3)
  enlightened การจัดการดินและปุ๋ย (Soil and Fertilizer Management)

 

ผลงานวิจัย :
  -  

 

 

 

ผลงานวิชาการ :
2017                ปราโมทย์ ทิมขำ, สุภาพร ชุติประพฤทธิ์ และ ประกิต ทิมขำ. (2560). การใช้ปุ๋ยตามค่าทดสอบดินร่วมกับการให้น้ำช่วงฤดูแล้งในยางพาราก่อนเปิดกรีด. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 "ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0" 8-9 สิงหาคม 2560. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี. นนทบุรี. หน้า 35-46. ........
        

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา