โลโก้เว็บไซต์ Asst.Prof.Dr.Piyamas Tancharoenrat | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

Asst.Prof.Dr.Piyamas Tancharoenrat


                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง / กำกับดูแลงานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา
ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์ : piyamaz@hotmail.com
โทรศัพท์ (มือถือ) : 0 8975 5654 7
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 5392 1444 4 ต่อ 1506

 

การศึกษา :       
  enlightened ริญญาเอก : Ph.D. Animal Science - Massey University, New Zealand
  enlightened ปริญญาโท : วท.ม.เกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  enlightened ปริญญาตรี : วท.บ.เกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ความเชี่ยวชาญ : Poultry nutrition, Anatomy and physiology, Meat and meat production

วิชาที่สอน :       
  enlightened สัมมนาสัตวศาสตร์ (Seminar in Animal Science)
  enlightened ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ (Special Problems in Animal Science)
  enlightened การผลิตสัตว์ปีก (Poultry Production)

 

ผลงานวิจัย :
2016       การศึกษาผลของการใช้ใบชาและใบเมี่ยงเสริมในอาหารไก่ไข่ที่มีต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไก่ไข่และคุณภาพของไข่ไก่
2016      อิทธิพลของวิธีการเลี้ยงไก่และแหล่งไขมันในอาหารที่มีต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของไก่ไข่และคุณภาพของไข่ไก่

 

 

 

 

ผลงานวิชาการ :
2016   ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์. 2559. ตำรา "อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก".
2014            ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์. 2557. ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการใช้ไขมันประกอบสูตรอาหารไก่เนื้อ. วารสารสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย 1 (3) : 7-16.

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา