โลโก้เว็บไซต์ ณัฐวุฒิ สังข์ทอง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ณัฐวุฒิ สังข์ทอง


     
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ณัฐวุฒิ  สังข์ทอง
หัวหน้าสาขา วิทยาศาสตร์ เชียงใหม่                                  

   0 5392 1444 ต่อ 2500
 

   การศึกษา :               
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - คณิตศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต - คณิตศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

   ผลงานทางวิชาการ:   

 

 

   วิชาที่สอน :       
   
  • กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
   
  • แคลคูลัส สำหรับวิศวกร 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา