โลโก้เว็บไซต์ Dr.Suvit | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

Dr.Suvit


                   ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ
ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์ : Suvit_th@hotmail.com
โทรศัพท์ (มือถือ) : 0 8448 0888 7
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 5392 1444 4 ต่อ 1506

 

การศึกษา :       
  enlightened ริญญาเอก : วท.ด.ฟิสิกส์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  enlightened ปริญญาโท : วท.ม.ฟิสิกส์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  enlightened ปริญญาตรี : วท.บ.ฟิสิกส์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ความเชี่ยวชาญ-

 

วิชาที่สอน :       
  enlightened ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
  enlightened ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
  enlightened ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
  enlightened ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
  enlightened กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

 

ผลงานวิจัย :
2016                    culture and Agricultural Science Procedia 10 : 353-357.

 

 

 

 

ผลงานวิชาการ :
2016      

นายสุวิชช์ ธนะศานวรคุณ. 2559. หนังสือ "กระบวนทัศน์ทางไฟฟ้า". คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่. 169 หน้า

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา