โลโก้เว็บไซต์ ดร.โสภณา สำราญ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.โสภณา สำราญ


 
 
 
 
 
 
 
ดร.โสภณา สำราญ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก
/กับกำดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

   0 5392 1444  ต่อ 1312

   การศึกษา :               
 

 

  • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - สถิติประยุกต์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - สถิติประยุกต์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต - สถิติประยุกต์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

   ผลงานทางวิชาการ :    

 

 

   วิชาที่สอน :       
   
  • สถิติและคณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
   
  • สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
   
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยี
   
  • ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
   
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา