โลโก้เว็บไซต์ ตราสัญลักษณ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
                   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์                 ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์

  • สีเขียวมะกอก (สีประจำคณะฯ) หมายถึง การมีคุณค่า สดใส และเข้มแข็ง  สงบสุข เป็นธรรมชาติ มีพลัง เจริญเติบโต
  •                                                               ความอุดมสมบูรณ์
  • สีเหลืองข้าวโพด หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองจากด้านวิทยาศาสตร์
  • อิเล็กตรอน          หมายถึง การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้
  • รวงข้าว               หมายถึง สื่อถึงการเกษตร ความเจริญงอกงาม
  • เส้นโค้งวงแหวน หมายถึง มีลักษณะเคลื่อนไหวประสานกันอย่างไม่หยุดนิ่ง สื่อถึงพลังความร่วมมือ การเจริญเติมโต
  • รูปคนยกแขน      หมายถึง การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  •                                        และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา