โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์


            
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มทร.ล้านนา ลำปาง / กำกับดูแลงานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา

   piyamaz@rmutl.ac.th

 

   0 5392 1444  ต่อ 1312

 

การศึกษา :               

 

 

  • ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy - Animal Science - Massey University, New Zealand
 
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - เกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผลงานทางวิชาการ:

    

 

 

วิชาที่สอน :       

     
  • ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
     
  • การผลิตสัตว์ปีก
     
  • สัมมนาสัตวศาสตร์
     
  • ไข่และผลิตภัณฑ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา