โลโก้เว็บไซต์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ


 
 
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

การศึกษา :               

 

 

  • ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy-Nutrition, Mississippi State University, USA
 
   
  • ปริญญาโท : เกษตรศาสตร์ - สัตวบาล - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : เกษตรศาสตร์ - สัตวศาสตร์ (เกียรตินิยม) - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผลงานทางวิชาการ :

    

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา