โลโก้เว็บไซต์ Assoc.Prof.Dr.Kecha Kuha | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

Assoc.Prof.Dr.Kecha Kuha


                   รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา  คูหา
ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน / กำกับดูแลด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์ : kkuha2@yahoo.com
โทรศัพท์ (มือถือ) : - 
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 5392 1444 4 ต่อ 1506

 

การศึกษา :       
  enlightened ริญญาเอก : วท.ด.สัตวศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  enlightened ปริญญาโท : วท.ม.เกษตรศาสตร์ (สัตวบาล) - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  enlightened ปริญญาตรี : ทล.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

ความเชี่ยวชาญ : -

วิชาที่สอน :       
  enlightened การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
  enlightened การผสมเทียมสัตว์
  enlightened การผสมพันธุ์สัตว์

 

ผลงานวิจัย :
2001           Kuha, K., Tumwasorn S., Markvichitr K., and G. Podjana-aree.  2001.  Breeding Value Estimation of some Economically Important Traits in Dairy Cattle.  Thai Journal of Agricultural Science.  34:33-38.  

 

 

 

ผลงานวิชาการ :
2015          ทนงศักดิ์ ยาทะเล. การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2554 : จังหวัดตาก / พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558. ........
        

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา