โลโก้เว็บไซต์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา  คูหา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา  คูหา


          

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา  คูหา

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มทร.ล้านนา น่าน / กำกับดูแลด้านวิจัยและบริการวิชาการ


   0 5392 1444  ต่อ 1312
 

   การศึกษา :               
 

 

  • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต - สัตวศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - เกษตรศาสตร์(สัตวบาล) - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ - สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

 

   ผลงานทางวิชาการ   

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา