โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง


 

 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร
มทร.ล้านนา ลำปาง

 

   การศึกษา :               
   
  • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - ชีวเคมี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - ชีวเคมี - มหาวิทยาลัยนเรศวร
     
 
   ผลงานทางวิชาการ :   

 

 

   วิชาที่สอน :       
   
  • เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางการเกษตร
   
  • วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
   
  • ชีวเคมีทางการเกษตร
   
  • วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
   
  • ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา