โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ


 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

   0 5392 1444   ต่อ 1312
 

   การศึกษา :               
 

 

  • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต - ฟิสิกส์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - ฟิสิกส์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - ฟิสิกส์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

   ผลงานทางวิชาการ:      

 

 

   วิชาที่สอน :       
   
  • ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
   
  • ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
   
  • ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
   
  • ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
   
  • กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
      

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา