โลโก้เว็บไซต์ ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ


 
 
 
 
 
 
ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกประมง  วท.บ.เกษตรศาสตร์
มทร.ล้านนา พิษณุโลก
 

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - วิทยาศาสตร์การประมง - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วิทยาศาสตร์การประมง - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - ประมง - มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยี
   
  • โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
   
  • การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   
  • ทักษะวิชาชีพประมง
   
  • การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา