โลโก้เว็บไซต์ แบบฟอร์มเอกสาร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แบบฟอร์มเอกสาร


      แบบฟอร์มการขอลา ประเภทต่างๆ          

 

       เอกสารประกอบการอบรม STEM ณ มทร.ล้านนา น่าน                 

  * Whirligig - pattern

  * การออกแบบกิจกรรมสะเต็ม - nc

  * สไลด์อบรมอบรม-full - nc 

 

 เอกสารประกอบการอบรม SYEM ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก 

 * TUเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์TU

 * TUกระบวนการสร้างองค์ความรู้แบบ Trip RIP

  * TUการเรียนรู้สำหรับคนในศตวรรษที่ 21

  * TUสะเต็มศึกษา

  * แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

  * การใช้งานsocrative

dkidkjfd;o  
dfdfddd  
   


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา