โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ พรวิภา สะนะวงศ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ พรวิภา สะนะวงศ์


 

 
 
 
 
 
อาจารย์ พรวิภา สะนะวงศ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกพืชศาสตร์  วท.บ.เกษตรศาสตร์
มทร.ล้านนา พิษณุโลก
 

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - พืชไร่ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต - พืชไร่ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • เทคโนโลยีการผลิตยางพารา 
   
  •  เกษตรทั่วไป
   
  • ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
   
  • การจัดการธุรกิจเกษตร
   
  • วัชพืชและการควบคุม
     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา