โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ ประวัติ ปรางสุรางค์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ ประวัติ ปรางสุรางค์


 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ ประวัติ ปรางสุรางค์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกประมง  วท.บ.เกษตรศาสตร์
มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 

การศึกษา :

   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วิทยาศาสตร์การเกษตร - มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - ประมง - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน : 

   
  • การวางแผนทดลองทางการเกษตร
   
  • แพลงก์ตอนวิทยาเบื้องต้น
   
  • การเพาะพันธุ์ปลา
   
  • ทักษะพื้นฐาน 
   
  • การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา