โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ ณวรรณพร จิรารัตน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ ณวรรณพร จิรารัตน์


 

 
 
 
 
 
 
อาจารย์ ณวรรณพร จิรารัตน์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกสัตวศาสตร์  วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 

การศึกษา : 

   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - เกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • การจัดการธุรกิจเกษตร
   
  • กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
   
  • มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร
   
  • เนื้อและผลิตภัณฑ์
   
  • การผลิตสัตว์ปีก 
   
  • เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา