โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ ชญาภา บัวน้อย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ ชญาภา บัวน้อย


 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ ชญาภา บัวน้อย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอกธุรกิจอาหารและโภชนาการ
มทร.ล้านนา ตาก 
 

   chayarpar@rmutl.ac.th

   0 5551 5900

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาโท :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต - คหกรรมศาสตรศึกษา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต - การตลาด - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

ผลงานทางวิชาการ :

   

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • สัมนาด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
   
  • ปัญหาพิเศษ
   
  • ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร
   
  • การจัดการภัตตาคาร
   
  • ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา