โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ กฤษณธร สินตะละ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ กฤษณธร สินตะละ


 

 
 
 
 
 
อาจารย์ กฤษณธร สินตะละ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกสัตวศาสตร์ วท.บ.เกษตรศาสตร์
มทร.ล้านนา น่าน

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - สัตวศาสตร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - สัตวศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

 
  • การวางแผนทดลองทางการเกษตร
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา