โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี


 

 
 
 
 
 
 
อาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกประมง วท.บ.เกษตรศาสตร์
มทร.ล้านนา ลำปาง
 

   supmee_r@rmutl.ac.th

   0 5529 8438

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - ประมง - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา