โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์


   

 
 
 
 
 
อาจารย์ สุธาทิพย์ ไชยวงศ์
หัวหน้าวิชาเอกสัตวศาสตร์ วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
มทร.ล้านนา น่าน

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - เกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • การผลิตสัตว์ปีก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา