โลโก้เว็บไซต์ สรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


 

 

                   ปีการศึกษา

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

       
 • หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

  
 • หลักสูตร วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร

 

 • หลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร์

 

 -  -
 • หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์

 

- - -
 • หลักสูตร วท.บ ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

 

- - -
 • หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

 

- -
 • หลักสูตร วท.บ.ประมง

 

- -
 • หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์

 

- -
 • หลักสูตร คศ.บ.คหกรรมศาสตร์

 

- -
 • หลักสูตร วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

 

- -
 • หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

 • หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร

 

 • หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

- -
 • หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 • หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 • หลักสูตร วท.ม.พืชศาสตร์

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา