โลโก้เว็บไซต์ สมเกียรติ ตันตา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สมเกียรติ ตันตา  

 
 
 
 
 
 
อาจารย์ สมเกียรติ ตันตา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกประมง วท.บ.เกษตรศาสตร์
มทร.ล้านนา ลำปาง
 

   superherokiat@rmutl.ac.th

   0 5434 2547

 

การศึกษา : 

 

 

  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต  - ประมง - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

  • เกษตรทั่วไป

  • ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร

  • การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา