โลโก้เว็บไซต์ วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร


 
                       ปรัชญาของหลักสูตร
.....
 
 
 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อให้ทันกับการพัฒนาด้านการผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ของโลกปัจจุบัน
 
            วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
...
 
 
 
 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องจักรกลเกษตร และเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมเกษตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการใช้งาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซม เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมเกษตร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านงานเครื่องจักรกลเกษตรอย่างเหมาะสม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในจรรยาบรรณ ของนักวิชาการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของไทย
 
                   คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
...
 
 
 
 
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร/ช่างกลเกษตร/เกษตรกรรมทุกสาขา/ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 
...
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
 
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
 
 
 
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (133 หน่วยกิต)
 
หลักสูตรภาษาไทย
 
2.00 
 
ตลอดหลักสูตรประมาณ  56,000  บาท (เทอมละ 7,000 บาท)
 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก
 
     
 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
                                                     
                                                    
                                                            
                                               
 
 
 
ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 
 
         
       
วรกฤช ดอนคำเพ็ง        
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา