โลโก้เว็บไซต์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์


 

     ปรัชญาของหลักสูตร

..

 

 

สร้างบัณฑิต ให้มีปัญญา นำความรู้ไปแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม และรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ค้นคว้าวิจัยหาองค์ความรู้เพื่อจะนำมาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

 

            วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

...

 

 

 

 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะศาสตร์การคำนวณ สามารถคิดเป็นระบบ แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และต่อยอดกับงานด้านอื่นได้

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสามารถเป็นผู้ประกอบการประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ได้ 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำกลับไปพัฒนาชุมชนหรือประเทศชาติได้
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ มีความสำนึกต่อจรรยาบรรณอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552

 

                   คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

...

 

 

 

 

1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม

 

...

 

 

ความเป็นสากลของหลักสูตร

 

 

 

เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ

 

 

 

ค่าใช้จ่าย

 

 

 

พื้นที่การเรียนการสอน

 

 

 

ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (131 หน่วยกิต)

 

หลักสูตรภาษาไทย

 

2.00 

 

ตลอดหลักสูตรประมาณ  56,000  บาท (เทอมละ 7,000 บาท)

 

มทร.ล้านนา น่าน

 

     

        เล่มหลักสูตร       
 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
                                                     
                                                    
                                                            
                                               
 
 
 
ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา