โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


 

รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

... ... ... ...

 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

.............................................................. ... ...     ..........................................................
.............................................................. ... ...     ..........................................................

 

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

............................... ... ... ... ..............................

 

หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

.......................................................... ... ... ... ... ................................................................

 

หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

  ............................................................ ... ... ... ......................................................................

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา