โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ


 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ
หัวหน้าสาขา สัตวศาสตร์และประมง มทร.ล้านนา น่าน

 

   การศึกษา :               
   
  • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

   ผลงานทางวิชาการ:    

 

 

   วิชาที่สอน :       
   
  • การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา