โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ


 

 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกพืชศาสตร์ วท.บ.เกษตรศาสตร์
มทร.ล้านนา น่าน

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - วิทยาศาสตร์การเกษตร - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วิทยาศาสตร์การเกษตร - มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - ปฐพีวิทยา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • การเพาะเห็ด   
   
  • ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
   
  • สัมมนาพืชศาสตร์
   
  • ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 
   
  • ภูมิอากาศพืชและการจัดการน้ำ
   
  • การจัดการดินและปุ๋ยทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา