โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน


 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์
หัวหน้าสาขา สัตวศาสตร์และประมง
มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต - สัตวศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวบาล - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาสัตวบาล - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ผลงานทางวิชาการ: 

  

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • โภชนศาสตร์สัตว์
   
  • สัมมนาสัตวศาสตร์
   
  • การผลิตอาหารสัตว์
   
  • น้ำนมและผลิตภัณฑ์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา