โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภา พงษ์จันตา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภา พงษ์จันตา


 

 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภา พงษ์จันตา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

   -
 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต - เกษตรเขตร้อน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาโท : Master of Science - โภชนาการชุมชน - Universiti Putra Malaysia - สหพันธรัฐมาเลเซีย
   
  • ปริญญาตรี : คหกรรมศาสตรบัณฑิต - โภชนาการชุมชน - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์
   
  • สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร
   
  • สัมมนาพืชศาสตร์ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา