โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารวี เลิกสายเพ็ง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารวี เลิกสายเพ็ง


 

 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารวี เลิกสายเพ็ง
หัวหน้าหลักสูตรวิชาเอกประมง  วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - สัตวศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • มาตรฐานการผลิตทางการประมง
   
  • ทักษะวิชาชีพประมง
   
  • ชีววิทยาทางทะเล
   
  • นิเวศวิทยาทางน้ำ
   
  • สัมมนาทางการประมง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา