โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา รุจิพจน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา รุจิพจน์


 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รุจิพจน์
หัวหน้าวิชาเอกพืชศาสตร์  วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
มทร.ล้านนา น่าน

   -
 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - เกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต - พืชศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

   
  • ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
   
  • สัมมนาพืชศาสตร์
   
  • วัชพืชและการควบคุม
   
  • การปรับปรุงพันธุ์พืช
   
  • การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่
   
  • ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา