โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ  

 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกประมง วท.บ.เกษตรศาสตร์
มทร.ล้านนา น่าน
 

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - วิทยาศาสตร์การประมง - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต  - ประมง - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

  • การเลี้ยงสัตว์น้ำ

  • เกษตรทั่วไป

  • การเลี้ยงสัตว์น้ำ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา