โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง สง่าจิตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง สง่าจิตร


 

 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง สง่าจิตร
หัวหน้าวิชาเอกพืชศาสตร์  วท.บ.เกษตรศาสตร์ 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก

   -
 

   การศึกษา :               
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - พืชสวน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต -  พืชศาสตร์ – พืชสวน - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

 

   ผลงานทางวิชาการ :   

 

 

   วิชาที่สอน :       
   
  • เทคโนโลยีการผลิตผัก
   
  • เกษตรทั่วไป
   
  • เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา